Grönlunds Yrkesutbildningar AB

Organisation

Vi har en så kallad platt organisation! Vi tror på eget ansvar och att vi lyckas tillsammans. Våra intentioner är att göra rätt, i alla lägen. I en platt organisation med bred och djup kompetens stöttar vi varandra med stor flexibilitet. Vi arbetar aktivt med våra värderingar som en grund i det vi gör. Vi arbetar med likriktade processer och arbetssätt för enkelhet, trygghet och avtalsefterlevnad. 

Vi fokuserar våra resurser ute i verksamheten i form av internutbildning och utveckling av våra fina medarbetare, uppdaterad utrustning såsom en fordonspark vi är stolta över, utveckling av material och läroplattform. Det innebär att organisationen är tydlig, att våra kollegor, både chefer och medarbetare, har uttalade specialuppdrag på kort eller lång tid. Det betyder också att vi är lösningsfokuserade, att vi stöttar varandra och har roligt på vägen!

Värderingar

Vi är värderingsstyrda och brinner för att se människor utvecklas! Våra medarbetare är kärnan i vår verksamhet. För att kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare lägger vi stor vikt vid att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens, professionalism och kvalitetsmedvetande. Det gör att vi satsar på våra medarbetare och förväntar oss engagemang och delaktighet. Vi tror på en organisation som vill och är beredd att ta ansvar, vi tror på att våra medarbetare är intresserade av att göra skillnad, på riktigt. Grönlunds har och verkar för en företagskultur som bygger på värderingar. Värderingarna är vårt gemensamma styrmedel och stöd

Vår Värdegrund

 • Vi värnar och vårdar våra kunders förtroende
 • Vi värderar och står för en god affärsetik
 • Vi arbetar branschorienterat och kundnära
 • Vi bedriver utbildning som är uppdaterad och utvecklande
 • Vi bedriver en verksamhet som vi är stolta över
 • Vi värnar om mångfald och ska alltid agera etiskt och moraliskt

Våra värdeord

Engagemang – Vi är engagerade 

 • För oss är ett djupt engagemang grunden till en lyckad utbildning
 • Vi möter våra kunders förväntningar inom ramen för utbildningen
 • Vi är tillgängliga, pålitliga och kunniga
 • Genom engagemang visar vi lojalitet både mot våra kunder och internt i bolaget

Kvalitet – Vi ger kvalitet 

 • För oss innebär kvalitet en långsiktighet i alla våra relationer både internt och externt
 • Vår intention är att göra rätt
 • Vi ger rätt kvalitet, den kvalitet respektive avtal föreskriver
 • Vi arbetar ständigt med förbättringar genom att kontinuerligt mäta kundnöjdhet, följa upp vår verksamhet samt arbeta efter företagets processer och strukturer
 • Vi medverkar till att människor når sina mål

Flexibilitet – Vi arbetar flexibelt

 • För oss innebär flexibilitet att vi är lösningsfokuserade och tillmötesgående
 • Vi är lyhörda inför individens utgångsläge och anpassar oss efter det
 • Vi ser till behoven hos varje deltagare och kund
 • Vi arbetar med de olika alternativ och resurser som behövs för att nå uppsatta utbildningsmål

Jämställdhet och mångfald

Grönlunds Yrkesutbildningar har som målsättning att vara en jämställd arbetsplats och partner. Vi värnar om våra olikheter och accepterar inte att någon direkt eller indirekt missgynnas av faktorer som enbart baseras på: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.